Điểm tin

'Giải mật' những tồn nghi triều Nguyễn: Vì sao vua Hiệp Hòa bị giết?

'Giải mật' những tồn nghi triều Nguyễn: Vì sao vua Hiệp Hòa bị giết?

Về việc truất phế vua Hiệp Hòa và giết chết ngài sau 4 tháng tại vị cũng vì ngài mật mưu với Pháp để triệt hạ hai ông Phụ chánh Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết là những cố mạng lương thần chống lại Hiệp ước Harmand ngày 25.8.1883 cùng đường lối thân Pháp của ngài.