Buổi ra mắt bộ đại sử NGUYỄN VĂN TƯỜNG VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐÔ HỘ PHÁP CỦA NHÀ NGUYỄN ở Hà Nội

09/11/2020

Buổi ra mắt bộ đại sử NGUYỄN VĂN TƯỜNG VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐÔ HỘ PHÁP CỦA NHÀ NGUYỄN ở Hà Nội

Sách Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của Nhà Nguyễn: https://nguyenvantuong.khaitam.com

Nguồn video: Khai Tâm