Khai Tâm | Khoa học - Triết học | Tạp chí Pi tập 5 - số 11

Tạp chí Pi tập 5 - số 11

Nhà xuất bản: Hội Toán học Việt Nam
Công ty phát hành: Khai Tâm
Số trang: 62
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 11/2021
Trọng lượng (gr):93
  • Tại Sách Khai Tâm: 30.000 đ

Giá trị & dịch vụ cộng thêm:

  •  Bookmark miễn phí
  • Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 200.000 đ (nội thành HCM) và từ 500.000 đ (ngoại thành HCM/ Tỉnh) 
  • Với mỗi 90k trong đơn hàng, quý khách được tặng 1 
  • Bao đọc sách hay, đổi ngay nếu dở (chi tiết)
  •  Bao sách miễn phí nếu có yêu cầu
Số lượng:

Giới thiệu Tạp chí Pi tập 5 - số 11 

𝘝𝑖̀ 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝑜̛𝘯 𝘣𝑎̃𝘰 𝑜̛̉ 𝘣𝑎́𝘯 𝘤𝑎̂̀𝘶 𝘉𝑎̆́𝘤 𝘹𝘰𝑎́𝘺 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘮 đ𝑜̂̀𝘯𝘨 𝘩𝑜̂̀, 𝘤𝑜̀𝘯 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝑜̛𝘯 𝘣𝑎̃𝘰 𝑜̛̉ 𝘣𝑎́𝘯 𝘤𝑎̂̀𝘶 𝘕𝘢𝘮 𝘭𝑎̣𝘪 𝘹𝘰𝑎́𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘩𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘭𝑎̣𝘪? 𝘏𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘵𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘯𝑎̀𝘺 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘨𝘪𝑎̉𝘪 𝘵𝘩𝑖́𝘤𝘩 𝘣𝑎̆̀𝘯𝘨 𝘭𝑢̛̣𝘤 𝘊𝘰𝘳𝘪𝘰𝘭𝘪𝘴 𝘷𝘶𝑜̂𝘯𝘨 𝘨𝑜́𝘤 𝘷𝑜̛́𝘪 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 đ𝘪 𝘤𝑢̉𝘢 𝘣𝑎̃𝘰. Đ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘵𝘩𝑢́ 𝘷𝑖̣ 𝘭𝑎̀ 𝘴𝑢̛̣ 𝘵𝑜̂̀𝘯 𝘵𝑎̣𝘪 𝘤𝑢̉𝘢 𝘭𝑢̛̣𝘤 𝘯𝑎̀𝘺 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘥𝑒̂̃ 𝘥𝑎̀𝘯𝘨 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝘩𝑢̛́𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘤𝑢̣ 𝘵𝑖́𝘤𝘩 𝘤𝑜́ 𝘩𝑢̛𝑜̛́𝘯𝘨 𝘤𝑢̉𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘷𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳. 𝘔𝑜̛̀𝘪 𝘣𝑎̣𝘯 đ𝑜̣𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝑢̣𝘤 𝗧𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰.
𝘛𝘢𝘮 𝘨𝘪𝑎́𝘤 𝘴𝑜̂́ 𝘗𝘢𝘴𝘤𝘢𝘭 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘹𝐚̂𝘺 𝘥𝑢̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘲𝘶𝘺 𝘵𝑎̆́𝘤 đ𝑜̛𝘯 𝘨𝘪𝑎̉𝘯: 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘴𝑜̂́ 𝑜̛̉ 𝘥𝑜̀𝘯𝘨 𝘥𝑢̛𝑜̛́𝘪 𝘣𝑎̆̀𝘯𝘨 𝘵𝑜̂̉𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘪 𝘴𝑜̂́ 𝑜̛̉ 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘣𝑒̂𝘯 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘯𝑜́. 𝘛𝘢𝘮 𝘨𝘪𝑎́𝘤 𝘯𝑎̀𝘺 𝘭𝘪𝑒̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘨𝑖̀ đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝑎́𝘤 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 đ𝘪 𝘵𝘳𝑒̂𝘯 𝘭𝑢̛𝑜̛́𝘪 𝑜̂ 𝘷𝘶𝑜̂𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘨𝑎̣̂𝘺 𝘬𝘩𝑢́𝘤 𝘤𝑜̂𝘯 𝘤𝑎̂̀𝘶? 𝘊𝑎́𝘤 𝘤𝐚̂𝘶 𝘵𝘳𝑎̉ 𝘭𝑜̛̀𝘪 𝘴𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝑖̀𝘮 𝘵𝘩𝑎̂́𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝑒̂𝘯 𝘮𝑢̣𝘤 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗕𝗶. 𝘕𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘳𝘢, 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 đ𝑜̣𝘤 𝘯𝘩𝑜̉ 𝘵𝘶𝑜̂̉𝘪 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 đ𝑢̛̀𝘯𝘨 𝘣𝑜̉ 𝘭𝑜̛̃ 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘶𝑜̣̂𝘤 𝘱𝘩𝘪𝑒̂𝘶 𝘮𝑜̛́𝘪 𝘤𝑢̉𝘢 𝘵𝘩𝑎́𝘮 𝘵𝑢̛̉ 𝘟𝘶𝐚̂𝘯 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘷𝑎̀ 𝘤𝑢̉𝘢 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝑜̂ 𝘤𝘩𝑢́ 𝘵𝑖́ 𝘩𝘰𝘯 𝘯𝘩𝑒́!
𝘊𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 đ𝑜̣𝘤 𝘭𝑎̀ 𝘩𝑜̣𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘩𝑜̣𝘤 𝘩𝘰𝑎̣̆𝘤 𝘤𝑎́𝘤 𝘵𝘩𝑎̂̀𝘺 𝘤𝑜̂ 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘵𝘩𝑢̛̉ 𝘴𝑢̛́𝘤 𝘷𝑜̛́𝘪 đ𝑒̂̀ 𝘵𝘩𝘪 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘤𝑢̉𝘢 𝘬𝑦̀ 𝘵𝘩𝘪 𝘵𝘶𝘺𝑒̂̉𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 đ𝑎̣𝘪 𝘩𝑜̣𝘤 2021 𝑜̛̉ 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝑜̂́𝘤 (𝗖𝗮́𝗰 𝗸𝘆̀ 𝘁𝗵𝗶 𝘁𝗼𝗮́𝗻) 𝘩𝘰𝑎̣̆𝘤 𝘭𝑎̀𝘮 𝘲𝘶𝘦𝘯 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘬𝘩𝑎́𝘪 𝘯𝘪𝑒̣̂𝘮 đ𝑜̂̀ 𝘵𝘩𝑖̣, 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘤𝑢̣ 𝘵𝘳𝑢̛̣𝘤 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘶 𝘲𝘶𝑎̉ đ𝑒̂̉ 𝘨𝘪𝑎̉𝘪 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̀𝘪 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘵𝑜̂̉ 𝘩𝑜̛̣𝘱 (𝗛𝗼̣𝗰 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗣𝗶).
𝘔𝑜̣̂𝘵 đ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘤𝑜́ 𝘭𝑒̃ 𝑖́𝘵 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘲𝘶𝑎̉ 𝘯𝘩𝑢̛ đ𝑖̣𝘯𝘩 𝘭𝑦́ 𝘗𝘺𝘵𝘩𝘢𝘨𝘰𝘳𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑢̛́𝘤 𝘏𝘦𝘳𝘰𝘯 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝑎̀ 𝘴𝑢̛̉ 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝑜̛̉ 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝑖́𝘵 𝘯𝘩𝑎̂́𝘵 𝘵𝑢̛̀ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘬𝑦̉ 19! 𝘉𝑎̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝑒̂𝘯 𝘮𝑢̣𝘤 𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝘀𝘂̛̉ 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘴𝑒̃ 𝘨𝘪𝑜̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪𝑒̣̂𝘶 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘣𝑎̣𝘯 đ𝑜̣𝘤 𝘷𝑒̂̀ 𝘯𝘩𝑎̀ 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘩𝑜̣𝘤 𝘕𝘨𝘶𝘺𝑒̂𝘯 𝘏𝑢̛̃𝘶 𝘛𝘩𝑎̣̂𝘯 (1757 - 1831) 𝘷𝑎̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘴𝑜̂́ 𝘣𝑎̀𝘪 𝘵𝘰𝑎́𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘵𝑎́𝘤 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘤𝑜̀𝘯 𝘭𝑢̛𝘶 𝘨𝘪𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝑢̉𝘢 𝑜̂𝘯𝘨.
𝘔𝑜̛̀𝘪 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘤𝑢̀𝘯𝘨 đ𝑜̣𝘤!

Cảm nhận từ độc giả

Sách cùng tác giả

Có thể bạn quan tâm

Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này