Danh sách sản phẩm

Nghiệp Vụ

Sách Nghiệp vụ cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các nghiệp vụ, kỹ năng trong các lĩnh vực như ẩm thực, báo chí, kinh tế, quản trị, ngân hàng…giúp nâng cao khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đó áp dụng vào thực tiễn giúp thúc đẩy thành công trong cuộc sống.

Hiển thị: