Khai Tâm | Văn học | Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển (tập II)

Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển (tập II)

Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Số trang: 655 (Kích thước: 14,5 x 20,5 cm)
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 11/2019
Trọng lượng (gr):1000
  • Giá bìa: 200.000 đ
  • Tại Sách Khai Tâm: 160.000 đ
  • Tiết kiệm: 40.000 đ (20%)

Giá trị & dịch vụ cộng thêm:

  •  Bookmark miễn phí
  • Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 200.000 đ (nội thành HCM) và từ 500.000 đ (ngoại thành HCM/ Tỉnh) 
  • Với mỗi 90k trong đơn hàng, quý khách được tặng 1 
  • Bao đọc sách hay, đổi ngay nếu dở (chi tiết)
  •  Bao sách miễn phí nếu có yêu cầu
Số lượng:
Cuốn sách “Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển”, tập II, đánh giá toàn diện, sâu sắc quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ trong hơn 75 năm qua, từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 đến nay”, nhất là hơn 35 năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Đó là các vấn đề lớn “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: Kết quả và những vấn đề đặt ra”; “Nền tảng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”; “Văn học Việt Nam đương đại: Nỗ lực, thành tựu và những vấn đề đặt ra”. Tác giả cũng đi sâu vào các vấn đề quan trọng, bức thiết hiện nay của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ “Văn học, nghệ thuật đồng hành, nâng bước sự nghiệp đổi mới đất nước”; “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”; “Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay”; “Một thế kỷ hình thành và phát triển cải lương ở Việt Nam’; “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa: Vai trò của phát thanh, truyền hình”. Tác giả cũng đi sâu khắc họa, tôn vinh những danh nhân văn hóa, những cốt cách văn hóa tiêu biểu như Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Nguyễn Quang Bích, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Linh...

Các bài nghiên cứu sâu của tác giả làm rõ hơn giá trị lý luận và thực tiễn của “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội lần thứ VII (6/1991); Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ‘Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’.”

Vừa đi vào những vấn đề căn bản về lý luận và thực tiễn hoạt động văn hóa, văn nghệ, tác giả cuốn sách cũng không lảng tránh, thậm chí đấu tranh trực diện, quyết liệt với các quan điểm sai trái, thù địch, tệ nạn tham nhũng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ”; Phòng chống tham nhũng - Bài học hôm qua, hành động hôm nay”... Đây là hướng đi và cách làm cần thiết của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, rất cần được quan tâm, từ công tác chỉ đạo, định hướng đến khâu quản lý và tổ chức thực hiện.

Nhà xuất bản Văn học xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách "Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển", tập II của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ.

Cảm nhận từ độc giả

Có thể bạn quan tâm

Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này